KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (2 DNY)

Schopnost účinně se dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i obchodními partnery a pozitivně na ně působit, je nezbytnou podmínkou každého jednání. V průběhu kurzu zdokonalíte své schopnosti a dovednosti v oblasti mezilidské komunikace. Nahlédneme však také do oblastí asertivity, konfliktu a umění prezentace.
CÍLE:

• Zdokonalíte úroveň komunikace s podřízenými, nadřízenými, kolegy i obchodními partnery
• Poznáte vliv interní komunikace na motivaci a výkonnost lidí a jak identifikovat slabiny v interní komunikaci.
• Osvojíte si a prohloubíte své znalosti v oblasti efektivní interní komunikace.
• Naučíte se překonávat překážky v komunikaci s kolegy.

PŘÍNOS:

Tento kurz je zaměřen na zdokonalování efektivní komunikace a její trénink. Pomůže účastníkům identifikovat silné a slabé stránky, které v této oblasti mají, a rozvíjet jejich schopnost uspět v různých pracovních situacích.
METODY:

videotrénink
audiotrénink
analýza videa, audia
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse