Lektorské dovednosti pro pokročilé

Přidaná hodnota tohoto tréninku pro Vás:

• Osvojíte si celý proces od plánování, přes realizaci, až po vyhodnocení vzdělávací akce.
• Naučíte se aplikovat účinné metody sdílení a předávání informací.
• Osvojíte si techniky prezentace a práce se skupinou.
• Osvojíte si celý proces od plánování, přes realizaci, až po vyhodnocení vzdělávací akce.
• Naučíte se moderovat a řídit skupinu
• Prohloubíte si znalosti a dovednosti, které povedou k vyšší efektivitě výuky.

Program:
Seznámení se specifiky vzdělávání dospělých
Zásady trenérského přístupu
Systematický přístup ke vzdělávání
Plánování, realizace a hodnocení vzdělávací akce
Vystupování – práce s hlasem
Neverbální a verbální projev, zvládnutí trémy
Diskutování a reakce na námitky
Jak si získat a udržet autoritu?
Zvládání skupin a skupinových diskusí
Výuka specifických a těžko vzdělavatelných skupin
Flexibilně reagovat na očekávání a potřeby náročných účastníků tréninku
Udržení motivace a pozornosti včetně nemotivovaných účastníků v kurzu
Komunikační dovednosti (prezentace, aktivní naslouchání, facilitace, kladení otázek,
sdělování informací otázkou)
Krizové situace a jejich řešení
Tipy jak zaujmout a účinně sdělit informace

A) Prezentační dovednosti

• Předpoklady dobrého lektora
• Příprava prezentace
• Struktura prezentace
• Jak zaujmout posluchače
• Práce s otázkami
• Formy prezentace
• Problematika prvního dojmu
• Rétorika
• Techniky vypořádání se s trémou
• Praktický nácvik pomocí videozáznamu a jeho analýzy

B) Moderace skupinové diskuse
• Základní dovednosti při vedení diskuse
• Postup při vedení skupinové diskuse
• Jaká mohou být pravidla skupinové diskuse
• Úloha moderátora skupinové diskuse
• Jak reagovat když…
• Efektivní formulace při usměrňování druhých
• Videotrénink hraní rolí a zpětná vazba

Základy lektorských dovedností

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

• Poznáte klíč k úspěchu tréninku, který vede přes typologii účastníků v kurzu.
• Osvojíte si práci s náročnými osobnostmi během vzdělávací akce.
• Propojíte poskytování Vaší zpětné vazby s vybranými komunikačními dovednostmi profesionálního lektora.
• Využijete náročné publikum k úvaze ke změně a posunu v jejich dovednostech.
• Budete schopni efektivně pracovat s problematickou skupinou.
• Propojíte efektivní metody tréninku s individualizací cvičení pro dané jednotlivce.
• Budete připraveni na krizové momenty, které mohou během výuky nastat.
• Naučíte se flexibilně reagovat na očekávání a potřeby náročných účastníků tréninku.

PROGRAM:

Nastavení cílů tréninku – identifikace očekávání účastníků kurzu – rozpor v přípravě lektora a v realitě očekávání účastníků
Předpoklady dobrého trenéra
Typologie účastníků – identifikace auditoria
Možné role trenéra
Příprava a schéma tréninku
Používání vizuálních pomůcek
Diskuse
Předvedení postupu
Zadání úkolu
Hraní rolí

Problematika zpětné vazby (co je to zpětná vazba a jak pomůže v roli učitele, jak zpětnou vazbu dávat a jak ji dostávat, co mi to přinese a v čem mi pomůže, praktický nácvik zpětné vazby, doporučení jak dávat zpětnou vazbu dále a jak ji využít pro svůj osobní i pracovní život)

Video trénink hraní rolí a zpětná vazba

EMPATICKÁ ASERTIVITA

Asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační schopnosti, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, dokáže volně projevit své pocity a přání, kontroluje svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Asertivní chování, kterému Vás má naučit tento kurz, Vám zaručí úspěšná jednání a zajistí respekt.
Důležitou součástí kurzu je také praktický nácvik asertivního chování v různých modelových situacích

CÍLE:

• Přiblížíme vám základní pojmy pasivita, agresivita, manipulace a asertivita.
• Proniknete do zákonitostí emoční inteligence a naučíme se ji využívat.
• Naučíte se přiměřeně prosadit a říkat „ne“ na neúměrné nároky či požadavky okolí.
• Osvojíte si základní pravidla asertivity a vyzkoušíte si je používat na konkrétních příkladech.

PŘÍNOS:

Naučíte se základní asertivní principy a techniky. Budete vědět, jak reagovat v nepříjemných situacích, například jak odmítnout, když někdo vytváří nátlak, jak si poradit s ostrou kritikou nebo slovně agresivními útoky na vaši osobu.

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse

SPOLEČENSKÝ LEXIKON – ETIKETA (1 DEN)

Etiketa a komunikace jsou dvě oblasti společenských projevů, které mají rozhodující vliv na mezilidské vztahy. Komunikace je bytostným projevem člověka, všechny jeho vztahy k ostatním uskutečňují komunikací – verbální i neverbální.

Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, zda usednout vlevo nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první nebo druhý, zda si vzít pečivo z talířku vlevo, nebo vpravo, jak jíst neznámé jídlo v dobré restauraci, zda se shýbnout pro spadlou lžíci či střepy talířku, zda si vzít motýlek, nebo kravatu, či zda je možné si právě teď rozepnout sako. A to vše většinou před zraky účastníků společenského setkání, na nichž nám záleží.

CÍLE:

• Naučíte se jak správně přijmout, nebo odmítnout pozvání
• Budete vědět jak se se liší oblečení pro dopolední, odpolední a večerní akci
• Poznáte význam výrazů „black tie“, „smart casual“
• Naučíte se pravidla významnosti ve společnosti?
• Procvičíte si jak si poradit se zdravením a vítáním hostů, s podáním ruky, oslovováním, výměnou vizitek, předáváním darů, květin, v některých případech i cen?

PŘÍNOS:

V semináři etikety se dozvíte vše, co potřebujete k běžnému i formálnímu společenskému styku

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (2 DNY)

Schopnost účinně se dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i obchodními partnery a pozitivně na ně působit, je nezbytnou podmínkou každého jednání. V průběhu kurzu zdokonalíte své schopnosti a dovednosti v oblasti mezilidské komunikace. Nahlédneme však také do oblastí asertivity, konfliktu a umění prezentace.
CÍLE:

• Zdokonalíte úroveň komunikace s podřízenými, nadřízenými, kolegy i obchodními partnery
• Poznáte vliv interní komunikace na motivaci a výkonnost lidí a jak identifikovat slabiny v interní komunikaci.
• Osvojíte si a prohloubíte své znalosti v oblasti efektivní interní komunikace.
• Naučíte se překonávat překážky v komunikaci s kolegy.

PŘÍNOS:

Tento kurz je zaměřen na zdokonalování efektivní komunikace a její trénink. Pomůže účastníkům identifikovat silné a slabé stránky, které v této oblasti mají, a rozvíjet jejich schopnost uspět v různých pracovních situacích.
METODY:

videotrénink
audiotrénink
analýza videa, audia
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse

MODERACE A FACILITACE PORADY (1 DEN)

Porada může být stejně tak účinným nástrojem vedení lidí, jako zdrojem konfliktů a ztráty času. V průběhu kurzu se seznámíte s formálními i obsahovými náležitostmi, s plánováním a organizací, s volbou způsobu vedení porad. Budete mít možnost posoudit efektivitu stávajících porad a rozvíjet své schopnosti vedoucího – moderátora.
CÍLE:

• Naučíte se základní komunikační techniky facilitátora
• Zdokonalíte zásady vedení porad
• Pochopíte a naučíte se prevenci úspěšného řešení problémů ve skupině i zvládání krizových situací tak, aby se Vám za všech okolností dařilo vytěžit maximum z řešitelského týmu

PŘÍNOS:

Určeno těm pracovníkům, kteří chtějí efektivněji zvládat řízení práce svých týmů při řešení problémů a účinněji zapojovat do celého procesu své podřízené. Aplikace probíraných metod vyžaduje alespoň základní znalost problematiky komunikace

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE (1 – 2 DNY)

Umění týmově pracovat je jednou z mnoha dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře sestavený a fungující tým dosáhne mnohem více než samotný jedinec nebo špatně fungující skupina. Umění spolupracovat je již pomalu považováno za běžnou dovednost, která je čím dál více vyžadována, ale pokud má být tým úspěšný a dosahovat vynikajících výsledků, musí být nastavena taková efektivní týmová spolupráce, na níž jedinci budou chtít participovat.

CÍLE:

• Naučíte se jak lépe využít potenciálu podřízených
• Pochopíte, jak tuto spolupráci týmu rozvíjet
• Poznáte jak využít silných stránek jedinců, na jakých základech stojí úspěšný tým a jaká jsou pozitiva a omezení týmové spolupráce
• Naučíte se jak podporovat žádoucí projevy určující efektivní spolupráci, tak předcházet a omezovat jevy, které naopak dobrou spolupráci ničí.

PŘÍNOS:

Účastníci se seznámí s týmovými modely, s vlivem osobnostních předpokladů na týmovou roli a nejčastějšími konfliktními situacemi v týmu. Všichni by měli získat praktické dovednosti pro budování a vedení týmu i pro zvládání náročných situací při týmové práci.

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse
testy

SEBEŘÍZENÍ A TIMEMANAGEMENT (1 DEN)

Proč toho někteří lidé stihnou víc než ostatní? Proč někdo má výborné výsledky v práci a přitom má dost času na rodinu a své koníčky? Co se s časem dá udělat a co se s časem udělat nedá? A jak musíme změnit svůj způsob sebeřízení, abychom čas využili efektivněji?

CÍLE:
• budete schopni si správně stanovit priority
• naučíte se efektivně plánovat v různém časovém horizontu
• seznámíte se s hlavními myšlenkami, které Vám pomohou efektivněji využívat čas
• naučíte se pracovat s chybami, které vyplývají z našich osobnostních předpokladů

PŘÍNOS:

Seznámíte se a získáte konkrétní doporučení týkající se plánování času, která vycházejí z Vašeho osobnostního profilu a která budou šita na míru právě vám.

METODY:
individuální diagnostika
videotrénink a odborný videorozbor
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse

POKROČILÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (2 DNY)

Všem vedoucím pracovníkům s určitou manažerskou praxí, kteří musí reagovat na výzvy doby a rozvíjet své manažerské dovednosti v rámci podnikatelského prostředí, jež vyžaduje stále více aktivity, pružnosti a angažovanosti týmů zaměstnanců. Kurz staví na zkušenostech nabytých v dosavadní manažerské praxi.

CÍLE:
• Naučíte se jak v manažerské praxi používat moderní metody manažerského rozhodování
• Zdokonalíte práci se svými podřízenými jako s Vašimi partnery
• Naučíte se, jak lze dlouhodobě motivovat Vaše zkušené pracovníky a plně využít jejich potenciál
• Procvičíte jak efektivně pracovat s hodnotami, vizemi a metodami při dosahování cílů
• Uvědomíte si vlastní přístup k riziku a posílíte schopnost překonávání překážek,

PŘÍNOS:

Posílíte své manažerské rozhodování ve stabilním i v nestabilním prostředí, naučíte se jak pracovat s vnitřní motivací podřízeného a procvičíte delegování úkolů a kompetencí: nástroj pro dlouhodobý rozvoj podřízených s vysokým potenciálem

METODY:

individuální diagnostika
videotrénink a odborný videorozbor
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (2 DNY)

Tento program podává ucelený přehled o základních manažerských dovednostech a rozvíjí dovednosti potřebné k přípravě činnosti manažera či vedoucího pracovníka. Tento kurs je určen jak začínajícím manažerům tak manažerům zkušeným, kteří si potřebují udělat „sebenáhled“ a vylepšit jednotlivé manažerské techniky. Jednotlivé části programu si vyzkoušíte pod odborným vedením a dostanete tak kvalifikovanou zpětnou vazbu na Vaše manažerské umění.

CÍLE:
• Seznámíte se spektrem základních manažerských technik
• Poznáte, pro jaký manažerský styl máte nejlepší předpoklady a co potřebujete k tomu, abyste ho mohli úspěšně rozvíjet
• Dozvíte se, na co si musí manažer především dávat pozor
• Zlepšíte své jednání s podřízenými.

PŘÍNOS:

Získáte větší jistotu a sebedůvěru při manažerských stylech – řízení, vedení, koučování a delegování. Bezprostředně po absolvování bude viditelná změna ve Vašem přístupu při zadávání úkolů, pozitivní motivaci podřízených a stupňovitá zpětná vazba při neplnění úkolů. Pomocí manažerských technik zvýšíte svůj vliv od jednotlivce na skupinu posluchačů

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse