TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE (1 – 2 DNY)

Umění týmově pracovat je jednou z mnoha dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře sestavený a fungující tým dosáhne mnohem více než samotný jedinec nebo špatně fungující skupina. Umění spolupracovat je již pomalu považováno za běžnou dovednost, která je čím dál více vyžadována, ale pokud má být tým úspěšný a dosahovat vynikajících výsledků, musí být nastavena taková efektivní týmová spolupráce, na níž jedinci budou chtít participovat.

CÍLE:

• Naučíte se jak lépe využít potenciálu podřízených
• Pochopíte, jak tuto spolupráci týmu rozvíjet
• Poznáte jak využít silných stránek jedinců, na jakých základech stojí úspěšný tým a jaká jsou pozitiva a omezení týmové spolupráce
• Naučíte se jak podporovat žádoucí projevy určující efektivní spolupráci, tak předcházet a omezovat jevy, které naopak dobrou spolupráci ničí.

PŘÍNOS:

Účastníci se seznámí s týmovými modely, s vlivem osobnostních předpokladů na týmovou roli a nejčastějšími konfliktními situacemi v týmu. Všichni by měli získat praktické dovednosti pro budování a vedení týmu i pro zvládání náročných situací při týmové práci.

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse
testy